Biografi    Kunstneren    Muséer    Litteratur    Nyheter    Lenker    

Fire kvinner
Fire kvinner
1931
331x245
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet Oslo

Fugl
Fugl
1969
595x495
Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet, Oslo


Tidsskriftartikler:

Sauerlandt, Max: ”Muck“. Der Kreis, Bd. 8, 1931.

Schiefler, Gustav: „Kassandra und Nesch. Kritik und Aufbau“. Der Kreis, Bd 9, 1932.

Christie Kielland, Else: ”Maleren som ikke bruker maling”. Oslo Illustrerte. 12.juni 1937.

Gauguin, Pola: ”Rolf Nesch”. Kunsten I dag, nr 2, 1948.

Grohmann, Will: „Artistes allemands“. Cahiers d’art, Paris, 1953.

Breuning, M.: “Nesch’s contribution to Expressionism”. Arts. Vol. 32, 1958.

Simmons, Robert H.: “With Eye and Heart. The art of Rolf Nesch”. Artist’s Proof. Nr.1, 1961
.

Mc.Nulty. Kneeland: “The New Dimension in Printmaking”. Artist’s Proof.  Nr. 5, 1963.

Hentzen, Alfred: „Rolf Nesch bei der Arbeit“. Antworten, Hamburg, 1963-1964.
 
Westholm, Alfred: „Rolf Nesch als nordischer Graphiker“. Europäische Hefte, Nr. 2,1974.

Ansvarlig for siden : &